بازدید از دبیرستان های استاد حمدی و ساجدین

گروه ریاضی روز چهارشنبه ۹۴/۹/۴ از دبیرستان های هیئت امنایی استاد حمدی (ناحیه ۱ سنندج) و ساجدین (ناحیه ۲ سنندج) بازدید به عمل آورد.
زحمات همکاران شاغل در این دبیرستان ها قابل تقدیر است.

 
دبیرستان استاد حمدی
دبیرستان استادحمدی

دبیرستان ساجدین

دبیرستان استاد حمدیدبیرستان استاد حمدی
دبیرستان ساجدین

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.